❤ YOUR SWEDISH SKINCARE DEALER
Cart 0

Let's inspire, rather than pretending to be an expert.


Written by Ida, Know to Glow's Mood Manager and instagram @hudvardshyllan

Swedish & English versions

  ______________________________

Jag skapade ett instagramkonto förra året för att kunna posta innehåll om min stora hobby - hudvård. Ett konto med tanken att inspirera och inspireras av andra likasinnade.

Det här kontot har varit min fristad och jag har mött många härliga människor genom det. Däremot har en oskön stämning börjat sprida sig och blivit värre den senaste tiden. Det här påverkar motivationen att publicera inlägg och att ens scrolla igenom andras innehåll. En dag ledsnade jag och publicerade en story där jag ifrågasatte den osköna stämningen. Jag har aldrig fått den mängden respons tidigare, nämligen mängder av andra som vittnar om samma sak. Den här mysiga och sköna communityn har blivit som ett skavsår istället.

Det vi måste komma ihåg med sociala medier generellt är att trender kommer och går. Vi alla inspireras både medvetet och omedvetet av vad vi ser dagligen. Om inspirationen från andra inte skulle existera hade nästintill inget innehåll publicerats. Det vi även behöver komma ihåg är att den svenska communityn är relativt liten i jämförelse med omvärlden och mycket av det som syns här har oftast redan trendat internationellt. Det någon postar kommer därmed varken vara första eller sista gången - och det är inget fel.

Felet blir när människor börjar hävda att de har ensamrätt och är först på bollen med en viss typ av innehåll - som egentligen redan existerar någon annanstans. Vi är här för att vi har ett gemensamt intresse där inspiration borde vara fokus och inte att bräcka varandra.

Att kunna googla och sammanställa information kallas research och är något som kan genomföras av alla läs- och skrivkunniga. Det betyder dock inte att vi ska sitta och leka experter när det finns individer där ute som spenderat tid med att utbilda sig till exempelvis hudterapeuter, hudläkare eller andra experter inom hud. Om du blir sjuk söker du troligen en legitimerad läkare och inte en random person som kallar sig läkare, men inte kan påvisa legitimation. Tänk på att det är du som privatperson som får stå för eventuella konsekvenser av en rekommendation som går fel - vilket också skadar ditt varumärke utöver din följares hud. 

En annan bidragande faktor till den osköna stämningen är när reklamlänkar släpptes till alla att användas. Reklamlänkar generellt är inget fel, utan det är mer hur de används. Det som tydligt märks är vilka som använder sina länkar på ett genuint sätt på produkter de verkligen tycker om och de som är mer intresserade av att tjäna pengar. Återigen - det är ingen tävling i vem som kan leverera flest reklamlänkar.

Vi borde höja och inspirera varandra till att skapa härligt innehåll. Inte skapa en häxjakt där vi ska låtsas ha patent på saker och tar död på en community som betyder mycket för många - oavsett om du tjänar pengar eller inte på det. 

Till dig som anser sig vara en konsument - tro inte på allt som syns i sociala kanaler. Jag vet att det låter klyschigt, men det finns ingen människa på denna planet som kan hinna testa flera hudvårdsprodukter varje vecka eller månad, år in och år ut och utifrån det skapa sig en bra bild av något. 

Ta reda på vilken hudtyp du har och vid frågor kontakta en utbildad person - ingen skinfluenser. Utan se det som dyker upp på sociala medier som inspiration. 

Ingen här kommer uppfinna hjulet - varken idag eller imorgon. 

Peace

Ida @hudvardshyllan

____________________________

I created my instagram account last year to be able to post content about my main hobby - skincare. This is an account with the main idea and focus to inspire and be inspired by other like-minded people.

This account has been my release and along with it I have met many wonderful people. However, an unpleasant vibe has begun to spread and has worsened recently. This has affected my motivation to publish posts and also my energy to scroll through other people's content.

One day I was sad and published a story where I questioned this unattractive atmosphere/vibe. I have never received this amount of responses before, lots of others, just like me, testifying and feeling the same way.

This cozy, beautiful and supportive community has become like a rash (no skincare jokes intended) instead. What we need to remember is that; with social media in general is that trends come and go.

We are all inspired/affected consciously and unconsciously by what we see daily on social media. If this inspiration from others did not exist, almost no content would have been published. What we also need to remember is that -  the Swedish community is relatively small in comparison with the outside world, much of what is seen on social media has probably been trending internationally, for over a minute...

What a person posts will most probably not be the first or last time - and there is nothing wrong with this. The problem lies with people that begin to claim that they have exclusive rights and are "the first" on the ball with certain types of content - which actually already exists elsewhere.

We are here because we have a common interest, inspiration and education should be the focus, not a popularity war. Being able to google and collect information is called research and this is something that can be done by all literate people.

This however, does not mean that we should sit and pretend to be experts when there are individuals out there who have spent time training, ex: dermatologists, doctors, aestheticians or other skin experts.

If you become ill, you are probably looking for a licensed doctor, not a random person who calls themselves an online expert, "doctor google?".  Don't forget -  you, as a private person, may be equally responsible for the consequences of a recommendation that goes wrong - which also damages your brand in addition to your follower's skin.

Another contributing factor to all of this is when advertising links were released for "everyone" to use. Advertising links in general are not wrong, it's more how they are used.

What is evident are those who use their links in a genuine way on products they genuinely like, and then you see others who are more interested in making money.

Again, let's make it clear - there is no competition in who can deliver the most advertising links. We should raise and inspire each other to create great/inspiring content. Let's not create a witch hunt where we will pretend to have patents on things and kill a community that means so much to many of us - whether you make money or not.

As a consumer - don't believe everything that you see in social media channels. I know it may sound cliché, but there is no human on this planet that can test several skin care products every week or month, year in and year out and from that create a good image of something. Find out what skin type you have and if you have any questions, contact a trained person - no skin flu. Without seeing what appears on social media as inspiration.

No one is reinventing the wheel - not today, not tomorrow.

Peace

Ida @hudvardshyllan


Older Post Newer Post


  • Dominika on

    Heja dig!
    Så bra formulerat!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published